异域-8 109X77CM 76260.JPG

Experimental ink

A group exhibition of Bian Hong, Wang Fei, Yuan Fuguo, Chen Jiu, Yang Xiaojian, Li Huichang, Li Zhihong

Feb 23 –April 27, 2019